Chránite svoje know-how?

Nezabúdajte na hodnotu Vašich nápadov!

Chcem sa dozvedieť viac

O projekte KnowING IPR

Projekt Podpora inovácií v Dunajskom regióne prostredníctvom znalostného inžinierstva a riadenia práv duševného vlastníctva (z angl. Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management) si dáva za cieľ zlepšiť rámcové podmienky pre tvorbu a implementáciu inovácií v rámci Dunajského regiónu a to predovšetkým vytvorením KnwoING IPR Platformy, ktorá poskytne nástroj otvoreného prístupu pre analýzu pokročilých práv duševného vlastníctva (IPR) a pokyny pre vylepšený a harmonizovaný politický rámec v oblasti práv duševného vlastníctva v podunajskej oblasti.

Táto platforma, ktoré vznikne vďaka spolupráci 14 partnerov krajín Dunajského regiónu, poskytne rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o už existujúcich inovatívnych riešeniach, výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti a registrovaných patentoch. Predmetná platforma bude zároveň hlavným nástrojom pre realizáciu vzdelávania, ako aj iných podporných služieb s cieľom podpory komercializácie výsledkov výskumu a transferu technológii.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA a ENI)

Viac o projekte KnowING IPR

Analýza a agregácia informácií

V rámci projektu bude vykonaná hĺbková analýza všetkých aktuálne dostupných zdrojov informácií týkajúcich sa práv duševného vlastníctva zahŕňajúc databázy patentových úradov, štatistické databázy priemyselných podnikov a národných entít podporujúcich tvorbu a implementáciu inovácií a pod. Tieto dostupné zdroje budú preskúmané z pohľadu ich štruktúry a obsahu a na základe získaných poznatkov budú následne tieto informácie agregované do novo-vytvorenej databázy, ktorá bude prístupná prostredníctvom platformy KnowING HUB.

Platforma KnowING Hub

Nadnárodná platforma KnowING Hub bude poskytovať prostredníctvom online viac-jazyčného rozhrania, jednoduchý a rýchly prístup k nesmiernemu množstvu agregovaných dát o registrovaných právach duševného vlastníctva, čím výrazne uľahčí a urýchli ich vyhľadávanie a efektívne riadenie. Táto kooperačná platforma umožní realizáciu efektívnej spolupráce medzi poskytovateľmi predmetných informácií, akými sú predovšetkým národné a medzinárodné patentové úrady s cieľovou skupinou vyhľadávajúcou tieto informácie, a teda podnikmi, výskumno-vývojovými pracoviskami a organizáciami podporujúcimi rozvoj podnikateľských aktivít.

Podporné služby

Prostredníctvom webového portálu KnowING Hub, budú národné kontaktné centrá poskytovať asistenčné služby pre oba cieľové skupiny – a to tzv. základných používateľov (základná znalosť a požiadavky na pomoc vo veci práv duševného vlastníctva) a skúsených používateľov (vyššia úroveň a detailnejšie smerovanie špecializovaných požiadaviek). Špecializované služby budú poskytované osobitne prostredníctvom KnowING Hub offline aplikácie, ktorá vznikla na základe požiadaviek cieľovej skupiny podnikov, z dôvodu zníženia rizika úniku citlivých informácií o pripravovaných alebo už existujúcich inovatívnych produktoch a službách.

Vzdelávanie

Súčasťou aktivít realizovaných v rámci projektu KnowING IPR budú aj vzdelávacie workshopy, ktoré majú za cieľ zvýšiť povedomie, znalosti a skúsenosti v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Predovšetkým pre cieľovú skupinu inovatívnych firiem a výskumno-vývojové inštitúcie budú určené tieto národné podujatia, v rámci ktorých budú prezentované praktické rady a návody, ako efektívne postupovať pri jednotlivých krokoch tvorby inovácií, počnúc vyhľadávaním nových podnikateľských príležitostí a analýzou existencie dostupných riešení, skrz zmluvy o právach v rámci spoločnej tvorby nových riešení, až po samotné uvedenie produktu na trh a prípadnú transformáciu do iných odvetví.

Partneri projektu