PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA vs PRÁVO PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

Aký je rozdiel medzi priemyselného vlastníctva a autorským právom?

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Duševným vlastníctvom je „majetok“ nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Je predmetom právnej ochrany a jeho používanie je preto viazané na súhlas autora, či tvorcu.

Delíme ho na:

 • PRÁVO PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA: CHRÁNI PREDMETY VYTVORENÉ TVORIVOU DUŠEVNOU ČINNOSŤOU (VYNÁLEZY, TECHNICKÉ RIEŠENIA, DIZAJNY, PATENTY) ALEBO CHRÁNENÉ OZNAČENIA (OCHRANNÉ ZNÁMKY)
 • AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM: CHRÁNI AUTORSKÉ DIELA (LITERÁRNE, HUDOBNÉ, MALIARSKE)


AUTORSKÉ PRÁVO

Nástroje autorského práva chránia autorské diela (literárne, hudobné a maliarske), pričom ochrana vzniká vytvorením diela.

Základné delenie nástrojov na nasledovné:

 • AUTORSKÉ PRÁVA (DIELA)
 • PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM
 • PRÁVO VÝKONNÝCH UMELCOV
 • PRÁVO VÝROBCOV AUDIOVIZUÁLNYCH ZÁZNAMOV A ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV
 • PRÁVO VYSIELATEĽOV

PRÁVO PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

Chráni predmety vytvorené tvorivou duševnou činnosťou (vynálezy, technické riešenia, dizajny, patenty) alebo ochranné označenia (ochranné známky). Tieto nástroje vyžadujú registráciu a ústredným orgánom správy na území Slovenska je Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Priemyselné práva delíme na:

 • PATENTY
 • DODATKOVÉ OCHRANNÉ OSVEDČENIA (ODRODY RASTLÍN, LIEČIVÁ)
 • DIZAJNY
 • OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIA
 • OCHRANNÉ ZNÁMKY
 • ÚŽITKOVÉ VZORY
 • TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
;