Ochranné známky

Čo je ochranná známka?

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar výrobku alebo tvar obalu , alebo zvuky , ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a je spôsobilé byť vyjadrené v registri ochranných známok (§ 2 zákona č. 506/2009 Z.z . o ochranných známkach)


Hlavné funkcie OZ: 

 • identifikačná - rozlíšiť tovary alebo služby pochádzajúce od rôznych podnikateľov - identifikácia v očiach spotrebiteľskej verejnosti
 • súťažná a propagačná - nadobudnutie a zachovanie obchodno-súťažnej pozície prezentáciou značkových produktov, 
 • garančná – prirodzený záväzok podnikateľa zachovať kvalitu, spoľahlivosť, 
 • zabezpečovacia – záväzok štátu chrániť registrované označenie pred zneužitím, neoprávneným použitím 

AKO DLHO PLATÍ?

10 rokov odo dňa podania prihlášky, (obnoviteľná o ďalších 10 rokov)


Aké sú PRÁVA MAJITEĽA OCHRANNEJ ZNÁMKY?

 • Výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami
 • Právo používať značku ®
 • Právo previesť ochrannú známku alebo dať súhlas na jej použitie licenčnou zmluvou
 • Právo zriadiť záložné právo

DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMOK

 • SLOVNÁ (SLOVNAFT, FACEBOOK)
 • OBRAZOVÁ (LOGO FIRMY, OBRÁZOK PRODUKTU)
 • TROJROZMERNÁ (PRIESTOROVÁ)
 • ZVUKOVÁ
 • POZIČNÁ
 • MULTIMEDIÁLNA
 • POHYBOVÁ
 • HOLOGRAFICKÁ


Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu (tovaru) alebo zvuky... ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „register“) spôsobom, ktorý príslušným orgánom a verejnosti umožňuje jasne a presne určiť predmet ochrany poskytnutej majiteľovi ochrannej známky. 


Aké sú náklady?

Slovenská republika - Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Správny poplatok za podanie prihlášky do troch tried (166 € + 20 €za každú triedu nad 3 triedy), obnova zápisu (133 €)


Európa - Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Správny poplatok za podanie prihlášky za prvú triedu (850 € + 50 € za druhú a 150 € za každú ďalšiu)


Svet - Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)

Základný poplatok (653 CHF + 100 €správny poplatok ÚPV), príplatky za krajinu účinnosti, resp. triedy (interaktívna kalkulačka - www.wipo.int/madrid/feescalculator)


USA - Patentový úrad USA (USPTO)

Poplatok $225 - $275, taktiež náklady na advokáta, keďže registrácia podlieha zastúpeniu US advokátom

Chcem požiadať o ochrannú známku
;