Patenty

Čo je patent?

Patent je ochranný dokument, ktorý udeľuje štát. Zaručuje jeho majiteľovi výlučné právo na komerčné využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia a na určitom území.

4 kritériá patentovateľnosti

Patenty sa udeľujú na vynálezy zo všetkých oblastí techniky, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné.

Predmetom ochrany sú vynálezy

Za vynálezy sa nepovažujú najmä (demonštratívny výpočet)

 • objavy, vedecké teórie a matematické metódy,
 • estetické výtvory,
 • plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier
 • alebo obchodnej činnosti,
 • programy počítačov,
 • podávanie informácií


Kritérium novosti

Vynález sa považuje za nový, ak nie je stavom techniky za stav techniky sa považuje všetko, čo bolo kdekoľvek pred dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom


Vynálezcovská činnosť

Vynález sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka (priemerne kvalifikovaný odborník so všeobecným prehľadom o príslušnom stave techniky v danom odbore) nevyplýva zrejmým spôsobom (nevybočuje z normálneho technologického vývoja) zo stavu techniky

Zrejmý spôsob - nevyžaduje zručnosť, vynálezcovské nadanie, nepresahuje mieru, akú možno u odborníka predpokladať, niečo, čo je len ďalším logickým krokom na ceste od problému k jeho riešeniu


Priemyselná využiteľnosť

Vynález sa považuje za priemyselne využiteľný, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva (nestačí, ak riešenie možno využiť len na osobnú potrebu prihlasovateľa)

KTO MÔŽE PODAŤ PRIHLÁŠKU?

 • pôvodca vynálezu alebo viacerí spolupôvodcovia
 • zamestnávateľ, ak ide o vynález vytvorený v rámci plnenia povinností z pracovnoprávneho alebo obdobného pomeru
 • právni zástupcovia a nástupcovia uvedených osôb

OBSAH PATENTOVEJ PRIHLÁŠKY

 • prihláška o zápis sa podáva na predpísanom tlačive v dvoch vyhotoveniach žiadosť o zápis patentu do registra (v jednom vyhotovení)
 • opis technického riešenia (v troch vyhotoveniach)
 • najmenej jeden nárok na ochranu (v troch vyhotoveniach)
 • anotáciu, príp. výkresy (v troch vyhotoveniach)
 • identifikačné údaje prihlasovateľa, resp. spoluprihlasovateľov
 • identifikačné údaje pôvodcu, resp. spolupôvodcov
 • identifikátor osoby účastníka konania a identifikátor osoby jeho zástupcu, ak je účastník konania zastúpený
 • ak prihlasovateľom nie je pôvodca, doklad o nadobudnutí práva na ochranu patentom, alebo údaj o tom, že predmetom prihlášky je zamestnanecké riešenie

PROCES KONANIA O PATENTOVEJ PRIHLÁŠKE

Podanie prihlášky osobne v podateľni Úradu, poštou na adresu Úradu alebo elektronickými prostriedkami (právo prednosti), pričom spolu s ňou môže podať žiadosť o vykonanie rešerše v prioritnej lehote (9 mesiacov od práva prednosti)

Úrad vypracuje rešeršnú správu a doručí ju prihlasovateľovi a zverejní vo vestníku spolu s prihláškou predbežný prieskum (Úrad skúma prípustnosť patentovej prihlášky predmetu) pri nedostatkoch vyzýva na odstránenie

Ak sú podklady vyhovujúce Úrad zverejní 18 mesiacov od práva prednosti patentovú prihlášku vo Vestníku úradu

Aké sú náklady?

 • Správny poplatok na prihlášku ( 30 € resp. 60€60€, ak nie je prihlasovateľom pôvodca)
 • Žiadosť o vykonanie úplného prieskumu ( 116 €)
 • Vydanie patentovej listiny ( 66 €)
 • Udržiavacie poplatky (postupne hradené počas 20 rokov, zvyšujúce sa postupne, spolu. 5400

Teritoriálny princíp

Patent platí vždy len na území tej krajiny, ktorá mu priemyselnoprávnu ochranu poskytla.


Vynález/technické riešenie je možné prihlásiť do zahraničia prostredníctvom  

 • národných patentových prihlášok/prihlášok úžitkového vzoru, 
 • európskej patentovej prihlášky alebo 
 • medzinárodnej prihlášky PCT.


Chcem požiadať patent
;