Slovenskí experti diskutovali možnosti rozvoja podpory ochrany práv duševného vlastníctva

3. Workshop o akčnom pláne začal úvodnou prezentáciou zástupcu hostiteľskej organizácie – Mojmíra Pridavoka (TUKE), ktorý privítal všetkých účastníkov. Prvá časť pokračovala krátkym úvodom do projektu KnowING IPR v podaní profesora Boruta Ronceviča (FIS).


Druhá časť pozostávala z prezentácií týkajúcich sa projektu:

  • Platforma KnowING IPR - otvorený prístupový nástroj pre pokročilú analýzu práv duševného vlastníctva
  • Všeobecné zhodnotenie stavu práv duševného vlastníctva a transferu technológií na Slovensku
  • Mapa výzvy IPR pre dunajský región

Tretie zasadnutie pozostávalo z tematických miestnych prezentácií:

  • Riadenie a ochrana inovácií v pracovnom prostredí
  • Problémy duševného vlastníctva súvisiace s Obsahom na internete
  • Témy týkajúce sa práv duševného vlastníctva v časti Transfer technológií / Podnikové ekosystémy / Centrum excelentnosti

V PRIEBEHU WORKSHOPU SA DISKUTOVALI NASLEDUJÚCE TÉMY:

Sú národné stratégie rozvoja produkcie znalostí vo výskume a vývoji prostredníctvom vzdelávania, financovania, medzinárodnej spolupráce atď. dobre známe v sledovanej krajine?

Obmedzené znalosti. Pokiaľ ide o nás, je v platnosti len Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR z roku 2013 (tzv. „RIS3“).


Existuje národná stratégia rozvoja ochrany práv duševného vlastníctva prostredníctvom vzdelávania, financovania, medzinárodnej spolupráce atď.?

Nedávna iniciatíva Úradu priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) z roku 2017 „Odporúčania vláde SR na zlepšenie národnej stratégie duševného vlastníctva“; Aktuálny stav procesu nie je známy. Inicioval to Tomáš Klinka, bývalý vedúci právneho oddelenia IPO SK, ktorý v roku 2016 požiadal o pomoc WIPO a Technopolis (Rakúsko). Zdá sa, že tento proces je, žiaľ, zamrznutý.


Existujú v podunajských krajinách špecializované súdy pre spory o manažmente znalostí a ochrane práv duševného vlastníctva?

O sporoch z priemyselného vlastníctva rozhoduje výlučne výlučne príslušný Okresný súd v Banskej Bystrici a odvolací súd Krajského súdu v Banskej Bystrici. V autorskoprávnych sporoch a sporoch z nekalej súťaže sú príslušné tri súdy prvého stupňa: Okresný súd Bratislava I, Okresný súd Banská Bystrica a Okresný súd Košice I. Táto dôležitá reforma kauzálnej príslušnosti mala významný vplyv na činnosti príslušných súdov. Viac informácií nájdete napr. tu: https://www.indprop.gov.sk/?news&clanok=špecializácia-súdov-v-oblasti-duševného-vlastníctva

;