O projekte KnowING IPR

O projekte KnowING IPR

Projekt Podpora inovácií v Dunajskom regióne prostredníctvom znalostného inžinierstva a riadenia práv duševného vlastníctva (z angl. Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management) si dáva za cieľ zlepšiť rámcové podmienky pre tvorbu a implementáciu inovácií v rámci Dunajského regiónu a to predovšetkým vytvorením KnwoING IPR Platformy, ktorá poskytne nástroj otvoreného prístupu pre analýzu pokročilých práv duševného vlastníctva (IPR) a pokyny pre vylepšený a harmonizovaný politický rámec v oblasti práv duševného vlastníctva v podunajskej oblasti.

Táto platforma, ktoré vznikne vďaka spolupráci 14 partnerov krajín Dunajského regiónu, poskytne rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o už existujúcich inovatívnych riešeniach, výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti a registrovaných patentoch. Predmetná platforma bude zároveň hlavným nástrojom pre realizáciu vzdelávania, ako aj iných podporných služieb s cieľom podpory komercializácie výsledkov výskumu a transferu technológii.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie (ERDF, IPA a ENI)

Viac o projekte KnowING IPR
;