Informačný portál o duševnom vlastníctve

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/

Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR vedie od septembra 2008 informačný portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje digitálnu platformu na získanie základného prehľadu, orientácie a informačného zdroja v celom zábere predmetov duševného vlastníctva. Portál obsahuje informácie o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, o práve priemyselného vlastníctva, o práve proti nekalej súťaži, zahŕňa tiež informácie o právnej regulácii obchodných mien, obchodného tajomstva, know-how, ako aj o ochrane a vymožiteľnosti práva duševného vlastníctva.

Nová verzia portálu Duševné vlastníctvo je v prevádzke od 1. januára 2018. Portál prešiel kompletným redizajnom, čím sa stal užívateľsky prijateľnejším, prístupnejším i intuitívnejším, a zároveň si zachoval svoju základnú funkciu informovať verejnosť zaujímajúcu sa o problematiku duševného vlastníctva, poskytovať aktuálne informácie z tejto oblasti a umožniť súčasne pohotovo odpovedať na otázky položené používateľmi. Zmeny sa týkajú predovšetkým vizuálnej stránky, v rámci ktorej boli informácie lepšie usporiadané a rozložené na stránke a podstránkach, pričom bolo pridaných aj niekoľko nových podstránok. Portál bol upravený aj z hľadiska jeho responzívnosti, čo znamená, že nová verzia je plne kompatibilná so zobrazením na rôznych zariadeniach ako napr. tablet alebo mobil. Vylepšená bola aj navigácia v samotnom portáli (možnosť používateľa priamo vidieť, v ktorej časti portálu sa nachádza) a zdokonalené bolo tiež textové vyhľadávanie. Pokiaľ ide o funkcionalitu portálu, verejnosť môže prostredníctvom portálu položiť otázku z oblasti duševného vlastníctva. V novej verzii portálu možno ľahšie využiť aj informácie, a to vďaka možnosti kopírovania „linkov“ na jednotlivé informácie a príklady. Portál bude tiež pravidelne prinášať novinky o duševnom vlastníctve, na odber ktorých sa môže každý používateľ prihlásiť.

Cieľom portálu je tak nielen informovať a vzdelávať, ale súčasne aj zvyšovať mieru vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva v Slovenskej republike. Portál je určený jednak odbornej verejnosti, a jednak študentom, laickej verejnosti i tvorivým ľuďom, ktorí sa zaujímajú o spôsob ochrany svojich diel. Odborníkom, ktorí sa zaoberajú duševným vlastníctvom, tvorcom a nositeľom práv duševného vlastníctva môže portál slúžiť aj ako prostriedok na získanie poznatkov o kompetenciách a činnosti inštitúcií pôsobiacich v oblasti práva duševného vlastníctva, čo môže pomôcť k vyššej efektivite vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov.


Portál zahŕňa právne predpisy Slovenskej republiky, právne akty Európske únie, medzinárodné zmluvy z oblasti duševného vlastníctva, rozhodnutia súdov a správnych orgánov Slovenskej republiky a Európskej únie, rozhodnutia medzinárodných orgánov v oblasti duševného vlastníctva, knižné publikácie, články, študijné materiály. Prístupné sú aj informácie a relevantné databázy Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), Európskeho patentového úradu (EPÚ) či Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).


Portál je priamo napojený na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (zodpovedné za oblasť autorského práva) a na Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (zodpovedný za oblasť práva priemyselného vlastníctva).

;