Útvar ochrany duševného vlastníctva TUKE

Útvar ochrany duševného vlastníctva TUKE

Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje komplexnú podporu riadenia a správy práv duševného vlastníctva pre celú TUKE v rozsahu stanovenom vo vnútornom predpise/poriadku, ktorý určuje postup a pravidlá pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného vlastníctva.


Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje odborné a právne služby na úseku ochrany a komercializácie duševného vlastníctva pre celú TUKE, poskytuje základné informácie a vykonáva administratívne činnosti pri vypracovaní žiadosti o zápis predmetu priemyselnej ochrany do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, vedie register zapísaných predmetov priemyselnej ochrany a register žiadostí o zápis za TUKE.

Ponúkané služby

  • poradenstvo v oblasti ochrany autorských práv pre študentov a zamestnancov TUKE,
  • poradenstvo v oblasti priemyselno-právnej ochrany pre študentov a zamestnancov TUKE,
  • služby v oblasti ochrany autorských práv (zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy),
  • služby v oblasti priemyselno-právnej ochrany (podávanie prihlášok, zastupovanie v správnom konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, tvorba zmlúv),
  • vedenie centrálneho registra predmetov priemyselno-právnej ochrany (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a ďalšie),
  • zabezpečovanie vzdelávanie pre študentov a zamestnancov TUKE v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany,
  • organizovanie a aktívna účasť na informačných a pracovných seminároch, workshopoch spojených s obsahovým zameraním služby poskytované UVP TECHNICOM,
  • legislatívne služby v oblasti duševného vlastníctva,
  • spracovanie, revízia a garantovanie vnútorných predpisov TUKE súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva na TUKE.
;