Národný portál pre transfer technológií

Národný portál pre transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci podpory transferu technológií prevádzkuje Národný portál pre transfer technológií - NPTT (www.nptt.sk). Využite bezplatné služby poskytované prostredníctvom NPTT pre získanie priemyselno-právnej ochrany výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a ich prenosu do praxe.

Čo môžete využiť?

  • odbornú literatúru z oblasti duševného vlastníctva a transferu technológií (doplňovanie fondu akademických knižníc: návrhy na zakúpenie literatúry, ktorá sa Vám po spracovaní dostane do rúk → svojim návrhom môžete ovplyvniť nákup, máte možnosť získať mimoriadne zahraničné i domáce knihy podľa vlastného výberu z uvedeného profilu)
  • výpožičky literatúry (knihy sú zakúpené v CVTI SR → fyzicky si ich môžete prezenčne vypožičať v študovniach akademických knižníc na SJF a MTF STU)
  • expertné a rešeršné služby – podporné služby zamerané na ochranu duševného vlastníctva a jeho komercializáciu (napr. odhad komerčného potenciálu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, príprava a podanie prihlášky pre všetky relevantné predmety priemyselného vlastníctva v SR a na zahraničných patentových úradoch, tvorba a posúdenie licenčných zmlúv, poskytovanie informácií z databáz v oblasti priemyselno-právnej ochrany na stav techniky, novosť vynálezu a pod.)
  • vzdialený prístup do informačných zdrojov - 1. Databázy technologických ponúk a dopytov 2. Experti pre proces transferu technológií 3. Patenty a iné predmety priemyselného vlastníctva 4. Firmy, výrobky a služby,...


;