Kancelária pre transfer technológií SAV

Kancelária pre transfer technológií SAV

„Kancelária pre transfer technológií Slovenskej akadémie vied“ (KTT SAV) začala svoju činnosť na pôde Technologického inštitútu Slovenskej akadémie vied v októbri 2009, prostredníctvom projektu EU „Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV“. V októbri 2011 bola KTT SAV oficiálne založená. Nakoľko od konca projektu poskytovala svoje služby nielen členom daného projektu, ale aj ostatným organizáciám SAV, bola KTT SAV v roku 2015 delimitovaná a stala sa odborom Úradu SAV. Od januára 2020 je KTT SAV referátom začleneným pod Odbor vedy a výskumu Úradu SAV.

Služby

KTT SAV poskytuje bezplatný servis vedeckým organizáciám SAV v oblasti prenosu výsledkov výskumu do praxe. Činnosti KTT SAV sa dajú zatriediť do troch skupín:

  • ochrana duševného vlastníctva
  • komercializácia duševného vlastníctva
  • propagácia duševného vlastníctva a vzdelávanie


;