Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Od septembra 2020 pokračuje v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici vzdelávací program Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Ciele vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo

 • Poskytnúť komplex informácií o duševnom vlastníctve podnikateľskému sektoru.
 • Umožniť pracovníkom z praxe v oblasti priemyselného vlastníctva koncentrovanú inováciu vedomostí, znalostí a zručností vo väzbe na vyvíjajúce sa hospodárske podmienky.
 • Poskytnúť pracovníkom z praxe v oblasti duševného vlastníctva aktualizáciu poznatkov o medzinárodnom uplatnení najmä v európskom kontexte.
 • Pripraviť špecializovaných informačných pracovníkov - patentových a známkových analytikov a rešeršérov, najmä pre strediská patentových informácií, informačné a konzultačné miesta, innoinfo, podnikateľské inkubátory ap.
 • Vychovať kvalifikovaných propagátorov tvorivosti a ochrany jej výsledkov.
 • Prispieť k formovaniu pedagógov so základnými znalosťami princípov tvorby a ochrany duševného vlastníctva, schopných pretransformovať problematiku do vzdelávania na nižších stupňoch.
 • Rozšíriť, doplniť, inovovať a upevniť odborné znalosti a zručnosti najmä nových zamestnancov ÚPV SR.

4 moduly vzdelávania

 • Modul A - Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo
 • Modul B - Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika
 • Modul C - Informácie v oblasti duševného vlastníctva
 • Modul D - Právo priemyselného vlastníctva
;